Konferanser

Emnekurs i MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer)
14. – 15. september 2020

Målgruppe: Allmennleger og psykiatere.

Læringsmål: Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer (MUPS) utgjør et stadig økende problem. Så mye som 25 % av sykemeldingsdagene i Norge skyldes tilstander som ikke har en klar diagnose. Hovedhensikten er å gi kursdeltakerne et kompass, en veiledning som forsøker å gi oversikt, å hjelpe allmennlegen å manøvrere og sortere. Både når det gjelder å komme nærmere en spesifikk diagnose og å vite hvor man bør henvise pasienten videre ut ifra det man har funnet.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs til videre – og etterutdanning i allmennmedisin og psykiatri.

Videreutdanning: Allmennmedisin
Emnekurs: 15 t
GJELDER EMNE:
Medisinsk uforklarte plager og sykdommer
Nevrologi
Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning: Allmennmedisin
klinisk emnekurs: 15 t
GJELDER EMNE:
Medisinsk uforklarte plager og sykdommer
Nevrologi
Valgfrie kurs: 15 t
Psykiatri
Valgfrie kurs: 15 t

Påmelding: Send en mail til post@dodehavstiftelsen.no

Det er da viktig at du oppgir navn, arbeidssted og den adressen fakturaen skal sendes til.

Mer informasjon: Legeforeningen kurs 2020

Konferanser 2019:

«Emnekurs i MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer)» – 9. – 10. september.

Målgruppe: Allmennleger og psykiatere.

Læringsmål: Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer (MUPS) utgjør et stadig økende problem. Så mye som 25 % av sykemeldingsdagene i Norge skyldes tilstander som ikke har en klar diagnose. Hovedhensikten er å gi kursdeltakerne et kompass, en veiledning som forsøker å gi oversikt, å hjelpe allmennlegen å manøvrere og sortere. Både når det gjelder å komme nærmere en spesifikk diagnose og å vite hvor man bør henvise pasienten videre ut ifra det man har funnet.

Mer informasjon: Legeforeningen kurs 2019

Stort engasjement gjennom vellykket konferanse!

Oslo 18 – 19. juni 2018

Gode tilbakemeldinger fra rundt 100 deltakere under Dødehavstiftelsens 10. medisinske fagkonferanse i Oslo, med tema «Kroniske smerter og utmattelse – fortolkning, diagnostikk og behandling». Legeforeningen hadde godkjent konferansen med tellende poeng for seks spesialiteter. Konferansen var også godkjent av Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Engasjerte fastleger og helsearbeidere kom fra hele landet. Representanter fra ulike norske rehabiliteringsinstitusjoner og universitetsmiljø deltok og samtlige Helseforetak var representert.

Kroniske smerter og utmattelse er vår tids store folkehelseutfordring. Det rammer flest og koster mest, men er likevel lavt prioritert. Nettopp derfor var det Dødehavstiftelsen valgte dette som tema for konferansen som i år ble arrangert i Oslo 18.-19.juni. Overlege Dag G. Storla ledet konferansen.

Dr. Marco Harari fra The Hebrew University og Dødehavstiftelsen ga en oversikt over det vi i dag vet om klimaets innvirkning på smerter. I sitt andre foredrag fremla han kliniske studier og forskning fra Dødehavet. På jordas laveste punkt er det unike klimaforhold og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Den medisinske klimaterapi ved Dødehavet har innvirkning på immunsystemet og er dokumentert effektiv ved en rekke kroniske sykdommer. Professor Zvi Bentwich fra Ben Gurion University i Beer Sheva forklarte sammenhengen mellom smerter og immunologi og la frem det siste nye innen forskning og kunnskap om Cannabis. Professoren sitter i Dødehavstiftelsens Vitenskapelige forskningskomite som ledes av dr. Marco Harari.

Dr. Elisabeth Dramsdahl la frem kliniske studier som viser at tverrfaglig helhetlig rehabilitering er den beste behandlingstilnærming ved kroniske smerter og utmattelse. Medisiner har vist å ha kun kortvarig effekt. Bruk av vanedannende medikament som morfinpreparat, kodein, tramadol og andre opioider, virker på sentralnervesystemet og kan raskt gi toleranseutvikling, avhengighetsproblematikk og økt smerteopplevelse.

Tilpasset fysisk aktivitet, kognitiv adferdsterapeutisk tilnærming, undervisning og psykososiale intervensjon, har vist å være viktige faktorer i en helhetlig behandling. Det gir langtidseffekt med smertereduksjon, økt funksjonsnivå og bedret arbeidsevne. Samtidig reduseres medisinforbruk og behov for helsetjenester. Det er nettopp denne tilnærmingen som tilbys ved Dødehavsklinikken, hvor medisinsk klimaterapi er en integrert del av behandlingen. Ved å kombinere disse to behandlingsprogrammene, blir langtidsresultatene enda bedre.

Overlege Dag G. Storla fra Bærum CFS/ME og Borreliose klinikk, ga en solid oppsummering av siste nytt om sykdommen kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Norges spesialist på Fibromyalgi, overlege Karin Øien Forseth dekket området kronisk smertesyndrom, mens overlege Unni Merete Kirste snakket om smerter utgående fra indre organsystem. Professor Ingvard Wilhelmsen fra Hypokonderklinikken og Universitetet i Bergen, engasjerte med kliniske vignetter og pasienthistorier. Blant en bred og solid fagkompetanse av 11 fremtredende forskere og klinikere, var også professor Egil Andreas Fors, prof. emer. Aage Indahl, dr. Jens Espeland og fysioterapispesialist Gustav Bjørke.

Konferansen ble vellykket gjennomført i godt samarbeid med organisasjonskomiteen ledet av dr. Dag G. Storla og dr. Marco Harari.

Neste fagkonferanse planlegges i Oslo i 2019.

Fra venstre: Zvi Bentwich er leder for NALA Foundation & Center for Emerging Tropical Diseases and AIDS (CEMTA), Professor ved Faculty of Health Science, Department of Microbiology and Immunology, Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel; Scientific Director ved The Dead Sea and Arava Science Center. Dr. Marco Harari fra The Hebrew University og Dødehavstiftelsen. Overlege Dag Gundersen Storla fra Bærum CFS/ME og Borreliose klinikk.

Norge på smertetoppen!

Kroniske smerter og utmattelse er vår tids store folkehelseutfordring. Det rammer flest og koster mest, men er likevel lavt prioritert. Nettopp derfor har Dødehavstiftelsen valgt det som tema for den 10. medisinske fagkonferansen som i år arrangeres i Oslo 18.-19.juni.

Langvarige smerter påvirker både tankene og følelsene våre og dessuten vår evne til samspill med omgivelsene. Kroniske smerter øker risikoen for utvikling av psykiske plager. Pasienter med kroniske smerter har to til fire ganger høyere forekomst av angst og depresjon og dobbelt så stor forekomst av selvmord enn befolkningen for øvrig. Søvnproblemer og utmattelse er også vanligere.

Kroniske smerter og muskel- og skjelettlidelser er vår tids store folkehelseutfordring og hyppigste årsak til langtidssykefravær og uførhet. Det koster samfunnet 73 milliarder kroner årlig! Det er også her vi kan spare mest, både samfunnsøkonomisk og målt i menneskelig lidelse, ved at pasientene raskt får tilgang til virksom behandling og rehabilitering.

Forskningsbasert kunnskap og internasjonale anbefalinger viser til at helhetlig tverrfaglig rehabilitering gir langtidsresultater. Det er viktig å ivareta både den kroppslige og den mentale helsen hos mennesker med kroniske smerteplager. Likevel er smertestillende tabletter den vanligste «behandlingen» i Norge.

En bred fagkompetanse av 12 fremtredende forskere og klinikere fra inn- og utland samles i Oslo for å bidra med siste nytt innen feltet. Blant foredragsholderne fra Norge er professor Ingvard Wilhelmsen, mens doktor Marco Harari kommer fra Dødehavsklinikken. Konferansen er åpen for leger og annet helsepersonell og er godkjent av Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapiforbund.

 

Det er stor interesse for konferansen «Kroniske smerter og utmattelse – diagnostikk, fortolkning og behandling» i Oslo 18-19. juni 2018.
Ekstra plasser gjør at det fortsatt er mulig å melde seg på!

Målgruppe: Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre medisinske behandlere. Konferansen er søkt tellende som kurstimer for leger i forhold til allmennmedisin, psykiatri, revmatologi, anestesi og fysikalsk medisin, og som videreutdanning for sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

«Med omsorg for den enkelte, med natur og vitenskap som forankring»

Det første kinesisk-israelske symposiet om klimaterapi og rehabilitering ved Dødehavet

En konferanse utenom det vanlige fant sted i desember 2016 på Lot Spa Hotel, Ein Bokek, under beskyttelse av DMZ Medical Center med medisinsk direktør Marco Harari i spissen. En delegasjon på 13 fremtredende dermatologer fra Kina, alle ledende professorer på sine felt, landet for første gang i Israel for et fem dagers opphold. Ved Dødehavet deltok de på forelesninger ved de høyest ansette forskerne på klimaterapiens område. Prof. Avraham Kudish fra Ben Gurion University holdt åpningsforedraget. Han ble fulgt av prof. Sima Halevy, også fra Ben Gurion University, tidligere president for Israeli Association of Dermatology og leder for hudavdelingen ved Soroka University Medical Center. Deres forelesninger beskrev meget godt Dødehavsområdets unike fordeler for pasienter som lider av hudsykdommer.

Deltakerne på symposiet

Prof. Min Zheng

På konferansen beskrev prof. Min Zheng, lederen for den velrenommerte, kinesiske forskergruppen, utbredelsen av hudsykdommer i Kina. Prof. Zheng la særlig vekt på belastningene psoriasis medfører i landet. Sjefen for den medisinske grenen av Dead Sea and Arava Research Center, prof. Zvi Bentwich, kastet i sin forelesning lys over de forbløffende resultatene teamet hans har oppnådd, og åpnet veien for framtidig samarbeid med kinesiske eksperter og forskere. Dr. Marco Harari, medisinsk direktør ved DMZ Medical Center, brakte for dagen de eksepsjonelle virkningene klimaterapi ved Dødehavet har på psoriasis og andre hudsykdommer. På denne aller første samlingen var både deltakere og arrangører glade for å kunne dele av sine erfaringer. De avsluttet seminardagen med en omvisning på hotellet og spa-avdelingen, til alles store
tilfredsstillelse. Det skapes nye kontakter og bygges samarbeid mellom Israel og Kina, slik at kinesiske pasienter med hudsykdommer kan tilbys et tre ukers behandlingsprogram med rehabilitering og klimaterapi ved Dead Sea Medical Center, Ein Bokek.

Dr. Marco Harari

Kinesiske og israelske forskere i diskusjon

Disse nyhetene bør også virke tilstrekkelig overbevisende på norske helsemyndigheter, slik at de sørger for at behandlingen av norske pasienter ved Dødehavsklinikken faller inn under refusjonsordningen for helsehjelp i utlandet. Så sent som for et år siden, i desember 2015, ble det gjort et politisk vedtak som bekreftet at det norske rehabiliteringssenteret Dødehavsklinikken har fått godkjennelse på linje med andre behandlingsinstitutter i utlandet. Imidlertid avventer både pasienter og deres behandlende
leger i Norge ennå de praktiske konsekvensene av dette vedtaket.

(Alle foto © SINA News)

«At the Dead Sea the Sun shines differently»

Dr. Marco Harari, sjeflegen ved Dødehavsklinikken, deltok 19.-21. mai på den store internasjonale Verdenskongressen for ISMH (International Society of Medical Hydrology and Climatology), i Bucuresti, Romania. Nærmere 300 legespesialister fra 30 ulike land var samlet til tre dagers kongress om klimaterapi, balneologi og rehabiliteringsmedisin. Balneologi er en medisinsk vitenskapsgren som studerer den terapeutiske verdien av bading, spesielt i naturlig mineralrike vann.

Dr. Harari, legespesialist i klimaterapi, la fram forskning og dokumentasjon om den unike ultrafiolette solstrålingen ved Dødehavet. Soleksponering er en viktig del av den medisinske klimaterapien, som har vist god langtidseffekt ved en rekke kroniske lidelser. Dr. Harari presenterer den kliniske forskningsstudien han gjennomførte ved Dødehavsklinikken i 2014-15, der 71 barn fra Tsjekkia ble behandlet for hudsykdommen atopisk eksem. Langtidsresultatene er oppsiktsvekkende gode og behandlingen uten risiko eller bivirkninger.

Dr. Harari på kongressenteret i Bucuresti

Dr. Hararis hovedbudskap var: mer enn 40 års studier har bevist at klimaterapi ved Dødehavet er en meget effektiv behandling, uten bivirkninger. De unike klimatiske faktorene ved Dødehavet, benyttet i et kontrollert og evidensbasert klimaterapiprogram, er en immunmodulerende behandling som er effektiv ved en rekke kroniske lidelser.

Solen stråler annerledes ved Livets sjø!

Kongressens nettside

Dr. Harari og prof. Shigeko Inokuma, Japan

Vellykket workshop ved Dødehavet 23.-28. november 2015

Chronic Fatigue, Sun and Immune Response at the Dead Sea

Dødehavstiftelsens arbeid høstet lovord og støtte fra Norges ambassadør til Israel, Jon Hanssen-Bauer, under åpningen av den 9. legekonferansen ved Dødehavet 23. november.
Delegater fra Norge, Danmark, Østerrike og Japan var samlet til en ukes fagkonferanse, med fokus på kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), immunologi og solstråling ved Dødehavet. Deltakerne ga toppskår på evalueringene, med presisering av høyt vitenskapelig nivå og stort faglig og sosialt utbytte.

Legekonferansen er en viktig møteplass for fagutveksling mellom klinikere og vitenskapsmenn. Dødehavstiftelsen har styrket det kliniske forskningssamarbeidet med Ben Gurion-universitetet og Dead Sea and Arava Science Center. Det er et pågående samarbeid med norske fagmiljøer/universiteter om en komparativ oppfølgingsstudie av pasienter med ME/CFS.

Ambassadør Jon Hanssen-Bauer (t.h.) og sjeflege dr. Marco Harari

F.v. prof. Zvi Bentwich, dr. Marco Harari,
dr. Shiri Meshner og prof. Johan Moan

Forskere og professorer fra Ben Gurion-universitetet, inkludert professor Zvi Bentwich og dr. Marco Harari, la frem siste nytt fra forskningsfeltet. De unike klimatiske faktorene ved Dødehavet, benyttet i et kontrollert og evidensbasert klimaterapiprogram, kan betraktes som en immunmodulerende behandling som er effektiv ved en rekke kroniske lidelser. Behandlingen er dessuten trygg og uten bivirkninger. Ved Dead Sea and Arava Science Center, DASC, ble det gitt oppdatering om det siste innen forskning på mikrobiomet.

Som gjesteforelesere fra Norge bidro professor Johan Moan og overlege Dag Gundersen Storla, Oslo, med fremragende foredrag og ny kunnskap. Dr. Storla er en av dem i Norge med lengst klinisk erfaring innen feltet ME/CFS. 

Dødehavstiftelsen har gjennom 12 år utviklet et unikt behandlingsprogram, hvor multidisiplinær rehabilitering kombineres med Dødehavets klimaterapi. Dette gir gode langtidsresultater ved ulike kroniske lidelser, inkludert muskel- og skjelettlidelser og kronisk muskelsmertesyndrom. I tillegg er et økende antall unge mennesker med ME/CFS tilbake i studier, arbeid og dagliglivets aktiviteter etter behandling ved Dødehavsklinikken. 

Dr. Marco Harari var konferansens initiativtaker og organisator. Han er leder for Dødehavstiftelsens vitenskapelige forskningskomite, som for øvrig var representert ved professor Zvi Bentwich, Ben Gurion-universitetet og DASC, i tillegg til professor Hugo A. Jørgensen, Universitetet i Bergen.

F.v. Dr. Dag G. Storla, Prof. Angel Porgador, Dr. Marco Harari og Prof. Zvi Bentwich

Dødehavstiftelsen arrangerte årets Workshop i samarbeid med Ben Gurion University of Health Sciences, Beer Sheva, Soroka University Medical Center, Department of Immunology, Dead Sea and Arava Science Center, Ein Gedi og DMZ Medical Center.  

Neste workshop november 2017. 

F.v. Dr. Jan Haslerud, Dr. Marco Harari, Prof. Zvi Bentwich, Prof. Hugo Jørgensen, Dr. Rune Dramsdahl, Dr. Shiri Meshner og Dr. Dag G. Storla

Dødehavstiftelsen arrangerer årlig legekonferanser, fagseminarer og helseopplysningsmøter.

Dødehavskonferansen
Dødehavskonferansen arrangeres av Dødehavstiftelsen og er en møteplass for norske legespesialister og fagmiljøer opptatt av å videreutvikle og kvalitetssikre spesialisert rehabiliteringstilbud til kronisk syke mennesker. Det fokuseres på arbeidsrettet rehabilitering og raskere tilbakeføring til arbeid for mennesker med kroniske lidelser.

Fagkonferanse kombinert med spennende historiske og kulturelle opplevelser i Israel.

«Vitamin D, sol og helse»
Fagkonferanse i Oslo 28.-29. april 2014. Stor anerkjennelse av dr. Marco Harari og Dødehavsklinikken!