Kunnskap og kompetanse gir helsefremming

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet, blant annet gjennom åpne FolkeHelsemøter og fagkonferanser. Utdanning av helsepersonell er også en viktig del av arbeidet.

Gjennom 18 års erfaring med spesialisert tverrfaglig rehabilitering av pasienter med kompliserte, sammensatte lidelser, har stiftelsens fagteam opparbeidet en betydelig kompetanse. Samtidig er arbeidet dokumentert og resultater publisert i internasjonale tidsskrift. Stiftelsen fortsetter å dele sitt erfaringsgrunnlag og sin kompetanse med den norske kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Siden mars 2020 har uforutsigbarhet som følge av Covid-19 pandemien gjort det umulig å ta pasientgrupper til rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Dette har gitt Dødehavstiftelsen anledning til å intensivere det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i Norge. Det handler om kunnskapsformidling og kompetansebygging til kommunene, i tillegg til folkehelseopplysningsarbeid til befolkningen. Konsultasjon og utredning av pasienter, pårørende og helsepersonell som er rammet av langtids plager etter Covid-19, er en viktig del av arbeidet.

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør hovedtyngden av de som faller ut av arbeidslivet. Tidlig intervensjon og rask tverrfaglig utredning og behandling er avgjørende viktig. Helsetjenesten og NAV kan jobbe sammen for å hjelpe mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Dødehavstiftelsens spesialiserte tverrfaglige rehabiliteringstilbud ved Dødehavet gjenopptas så snart situasjonen tillater det.


Ved Dødehavsklinikken tilbys medisinsk behandlingsopphold og helsebygging. Under disse oppholdene legges det vekt på undervisning og kompetansebygging. Kunnskap kan gi oss større grad av mestring ved helseutfordringer. Medisinske foredrag gis flere ganger i uken og noe av det som formidles publiseres på denne siden.

Nedenfor finner du pdf fra enkelte av undervisningene: