Long Covid-19

Rehabilitering etter korona infeksjon – unik mulighet ved Dødehavet

Et behandlingstilbud basert på de unike klimatiske forhold og et tverrfaglig, personlig tilrettelagt program.

Gjennom internasjonalt samarbeid legges det ved Dødehavet til rette for rehabilitering av pasienter med seinfølger etter Covid-19 infeksjon.

Flertallet av de som er smittet i Norge, er mennesker i arbeidsfør alder. Det gjelder mange helsearbeidere som har stått i frontlinjen i bekjempelse av virusspredning. Med fare for selv å bli smittet, har de trofast møtt frem på jobb ved våre sykehus, legekontor og institusjoner. I tillegg til frykt og usikkerhet omkring egen smitte og familiens sikkerhet, har arbeidsbelastningen vært stor over tid. Stadig flere strever med følgesymptomer og er ikke i stand til å gå tilbake i arbeid.

SARS-Cov-2 er ansvarlig for Covid-19 pandemien som har ført verden i unntakstilstand. Til tross for
internasjonalt samarbeid og hurtigarbeidende studier, vil det fortsatt ta tid før medisin og vaksine er klar til bruk i klinisk praksis.

Virus infeksjon med SARS-Cov-2 kan forårsake utbredt inflammatorisk respons og utløse en
ukontrollert reaksjon i immunsystemet. Infeksjonen kan ha et alvorlig sykdomsforløp med påvirkning av ulike organsystem og følgetilstand med blant annet redusert lungefunksjon og post-viral fatigue.

De unike klimatiske forholdene på jordas laveste punkt, Dødehavet, har gjennom flere tiår vært benyttet i behandlingen av ulike sykdommer. De oppsiktsvekkende gode resultatene er dokumentert gjennom tallrike kliniske studier og internasjonale publikasjoner.

Norske pasienter kan hjelpes til raskere tilfriskning gjennom tverrfaglig, spesialisert rehabilitering i den oksygenrike atmosfæren på jordas laveste punkt.

Når pandemien er over, er den likevel ikke over

Norsk og internasjonalt fagmiljø er bekymret for seinvirkningene etter alvorlig korona infeksjon. Langvarig respiratorbehandling kan i seg selv medføre lungeforandringer og nedsatt lungefunksjon. Et flere ukers langt sengeleie vil bety at pasienten mister sin muskelmasse. Virus infeksjon forårsaket av SARS-Cov-2 har som mange andre virus infeksjoner, konsekvenser for immunsystemet og kan gi seinfølger i ulike organsystem. Seinskadene vil være av både fysisk og psykologisk karakter; nedsatt lungefunksjon, muskel- og nerveplager (blant annet smerter), utmattelse (fatigue), konsentrasjons- og
hukommelsesplager, depresjon og angst, søvnvansker, nedsatt arbeidsevne og vansker med sosial tilpasning.

Rehabilitering og gjenopptrening blir vanskelig på grunn av nedsatt lungefunksjon og andre følger av sykdom og behandling. Her er Dødehavets beliggenhet under havnivå av stor betydning. De unike klimatiske forholdene vil muliggjøre intensiv trening og raskere recovery, slik det er vist gjennom kliniske studier av ulike grupper lungepasienter behandlet ved Dødehavet.

På jordas laveste punkt 420 meter under havoverflaten, eksisterer et unikt mikroklima, med blant annet høyt barometertrykk, luft med høy oksygen tetthet, høy stabil temperatur, lav luftfuktighet og høyt innhold av mineralsalter i luft og vann. Sola gir en ultraviolett stråling som ikke finnes andre steder, ettersom de skadelige UV-strålene filtreres bort i fordampningsdisen over Dødehavet.

Gjennom mer enn 50 års forskning og titusenvis av pasienter behandlet, er Dødehavets klimaterapi vist å påvirke immunsystemet. Behandlingen er uten bivirkninger og effektiv ved en rekke kroniske sykdommer som lungesykdommer, post-viral utmattelsessykdom, kronisk utmattelsessyndrom
(CFS/ME), muskel- og skjelettlidelser og hudsykdommer.

I behandlingen av pasienter med følgetilstand etter Covid-19 infeksjon, er det viktig med helhetlig tilnærming, hvor også de psykiske komponentene og de psykososiale utfordringene ivaretas i et individuelt tilrettelagt tverrfaglig behandlingsprogram. Ved Dødehavet tilbys et tverrfaglig rehabiliteringsprogram som skreddersys og tilpasses den enkeltes behov.

Det offentlige helsevesen har fokus og engasjement på virusbekjempelse og akutt medisinsk behandling, det er begrenset kapasitet. Frykt og usikkerhet gjennom pandemien, forverrer allerede
eksisterende helseplager. Samtidig som pasientkøene øker og mennesker med kroniske sykdommer ikke får rehabilitering, øker behandlingsbehovet i den generelle befolkningen. Etterslepet blir vanskelig å håndtere i en offentlig virkelighet hvor det allerede er mangel på behandlingskapasitet og rehabiliteringsplasser.

På toppen av dette tilkommer en ny pasientgruppe, post-Covid-19, hvor mange vil være i behov av oppfølging og spesialisert rehabilitering. Det benyttes store ressurser i intensiv behandling for å redde pasientenes liv. I rehabiliteringsprosessen kreves spesial kompetanse. Hvis ikke dette følges opp, vil mye av innsatsen og investeringene i de akuttmedisinske tiltakene være forgjeves.

Den offentlige helsetjenesten er overbelastet og Norge har ikke tilstrekkelig spesialkompetanse og ressurser i rehabiliteringsprosessen. Rehabiliteringstilbudet er fragmentert, sier overlege Jon H. Laake ved Rikshospitalet.

Dødehavstiftelsen har 16 års erfaring i tverrfaglig rehabilitering av norske pasienter med kroniske lidelser. Tusenvis av pasient henvendelser er vurdert og 2000 pasienter har funnet løsning på sine medisinske utfordringer, som ofte har vært oversett av helsetjenesten hjemme, gjennom vellykket kost-effektiv rehabilitering ved Dødehavet.

Om noen måneder vil vi kunne oppleve en bølge av behandlingstrengende pasienter med seinfølger etter post-Covid-19. Det må vi forberede oss på nå.

Gjennom internasjonalt samarbeid er det lagt til rette forrehabilitering av denne pasientgruppen. Pasientutvelgelse, oppfølging, evaluering og dokumentasjon vil skje i tverrfaglig samhandling med norsk fagmiljø.

Rehabilitering etter Covid-19 og andre lidelser som kan resultere i langvarig nedsatt lungefunksjon

Prof. Hugo A. Jørgensen, Universitetet i Bergen, Dødehavstiftelsens Vitenskapskomite

Der er allerede rapporter om at gjennomgått Covid-19 infeksjon kan resultere i langvarig nedsatt lungefunksjon. Dersom det har vært behov for langvarig respiratorbehandling, kan det i seg selv medføre lungeforandringer og nedsatt lungefunksjon.

Et flere uker langt sengeleie og i særlig grad i forbindelse med respiratorbehandling, vil bety at pasienten mister sin muskelmasse, til et nivå hvor selv enkle aktiviteter ikke kan utføres. Andre
følgetilstander som smerter, konsentrasjonsproblemer, psykiske vansker, utmattelse o.a., er også vanlig. Som understreket av prof. Laake, vil det være behov for spesialisert rehabilitering.

Normalt kan muskulaturen opptrenes dersom man er i stand til å trene tilstrekkelig. Dette
kan imidlertid være vanskelig hvis man har nedsatt lungefunksjon.

De spesielle klimatiske forhold ved Dødehavet gir en unik mulighet for å hjelpe mange pasienter til raskere tilfriskning. De helsebringende forhold har i mange år vært kjent av f.eks. pasienter med psoriasis. I Danmark er det statlig refusjon til behandling ved Dødehavet.

Mindre kjent er det kanskje at Dødehavets beliggenhet 420 m under havoverflaten betyr at luftens innhold av oksygen er større enn andre steder. For pasienter med nedsatt lungefunksjon betyr det at de er i stand til å utføre mer trening og vil raskere gjenvinne helsen og bedret aktivitetsnivå.