Kroniske muskel- og skjelettlidelser

Kroniske lidelser har en sammensatt problematikk, med fysiske og psykiske plager i tillegg til psykososiale utfordringer.

De gir redusert livskvalitet og store lidelser for den enkelte, med ringvirkninger til familien og nettverket rundt. Mennesker med muskel- og skjelettlidelser utgjør i dag den største gruppen av langtidssykemeldte og uføretrygdede i Norge. Samtidig er det ofte mangel på effektive flerfaglige rehabiliteringstilbud.

Mennesker med kroniske sykdommer trenger andre helsetilbud enn den akutte «blålys-medisinen». Behandlingstilbudet ved Dødehavsklinikken kombinerer det beste av medisinsk klimaterapi med et flerfaglig rehabiliteringsprogram, individuelt tilpasset den enkeltes problematikk.  

Rehabiliteringstilbudet regnes i dag blant de beste behandlingsalternativene ved mange kroniske sykdommer som: Muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, belastnings- og slitasje lidelser, kronisk utmattelsessyndrom (ME), kroniske smertetilstander, revmatiske sykdommer, hudlidelser og lungesykdommer som astma og KOLS.

Unik behandling ved Dødehavet

Dødehavets unike beliggenhet 420 meter under havoverflaten, på jordas laveste punkt, forklarer de spesielle klimatiske forholdene som gjør området spesielt egnet for behandling av ulike kroniske sykdommer. Dette har vært kjent gjennom historien i mer enn 4000 år, og det har vært drevet behandling og forskning der på høyt faglig nivå i femti år. Mange hundre vitenskapelige publikasjoner i ulike internasjonale fagtidsskrift dokumenterer langtidseffekten av behandlingene.

Medisinsk direktør Marco Harari, DMZ Medical Center, mottar pasienter fra hele verden. Han høster stor internasjonal anerkjennelse og står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner. Dr. Harari har gjennom de siste tretti årene utviklet medisinsk klimabehandling til å bli et høyst effektivt behandlingsalternativ ved ulike kroniske sykdommer.

Etter henvisning fra norske allmennleger har nærmere 2000 norske pasienter gjennomført medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Behandlingen holder høyeste kvalitetsstandard. Fortløpende dokumentasjon og forskning kvalitetssikrer behandlingen. Dette arbeidet foregår i samarbeid med norske fagmiljøer på universitetsnivå.

Legene som følger opp etter hjemkomst forteller om god langtidseffekt av behandlingen, med bedret fysisk og psykisk funksjonsnivå, redusert sykefravær og mindre behov for medisiner og helsehjelp i Norge. Mange har kunnet slutte med smertestillende medisiner og sovetabletter, og mange kommer tilbake til arbeidslivet. Et økende antall norske allmennleger og spesialister henviser kronisk syke mennesker til rehabilitering ved Dødehavklinikken.

Langtidsresultatene er gode:

  • Økt fysisk og psykisk funksjonsnivå
  • Tilbake til arbeid. Fullfører skolegang, studier og utdannelse
  • Mindre bruk av helsetjenester, færre sykmeldinger
  • Redusert medisinforbruk
  • Bedret familierelasjoner
  • Bedret livskvalitet