Våre behandlingstilbud

Det gis mulighet for to ulike helsefremmende opphold

Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi

Tre ukers opphold med helhetlig rehabiliteringsprogram og klimaterapi. Norsk behandlerteam, individuell tilpasning og veiledning.

For deg med helseplager

Helsefremming og sykdomsforebygging

To ukers tilbud med individuell kartlegging, helsebygging og klimaterapi.

For deg uten sykdom

Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi

«Raskere til aktivt liv!» – for deg med helseplager

Tre ukers opphold med helhetlig rehabiliteringsprogram og klimaterapi.
Norsk behandlerteam, individuell tilpasning og veiledning.

For deg med kronisk sykdom, langtidssykmelding eller uføretrygd:

Norsk behandlingstilbud for norske pasienter

Det handler om et tverrfaglig helhetlig utendørs rehabiliteringsprogram kombinert med medisinsk klimaterapi, som i et individuelt tilpasset behandlingstilbud skreddersys den enkelte pasientens behov.

Dødehavets klimaterapi påvirker immunsystem, mikrobiom og sykdomsprosesser, og er en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Behandlingen er trygg og uten bivirkninger og foregår under nøye overvåkning av norsk medisinsk fagteam. For norske pasienter omfatter behandlingstilbudet foruten klimaterapi, også helhetlige tverrfaglige rehabiliteringsprogram som ivaretar den fysiske, mentale og kognitive helsen, i tillegg til de psykososiale konsekvenser av langvarig sykdom.

Hele mennesket. Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig, hvor både fysisk og psykisk helse påvirkes sammen med kognitive funksjoner og psykososiale forhold. Ledsagende søvnforstyrrelse, depresjon og angst er vanlig ved langvarig helseutfordringer.

Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for tilrettelagt behandling, tilpasset den enkeltes behov. Tverrfaglig team arbeider sammen med den enkelte pasienten som selv er aktiv pådriver i egen rehabiliteringsprosess.

Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes kapasitet og skjer under veiledning av norsk fysioterapeut. Daglig gruppetrening foregår utendørs, både på land og i vann.

Svømmebasseng, treningsstudio og sykler er til fri disposisjon. Det er tilpassede turløyper i nærliggende naturreservat.

Undervisning og kunnskapsformidling foregår i grupper 2-3 ganger hver uke. Veiledning og trening i stresshåndtering og avspenning er viktig, med pusteteknikker og aktiv tilstedeværelse.

Helsefremming og livsstyrking med innlæring av kognitive teknikker gir mulighet til å arbeide i smågrupper. Noen har behov for individual samtale med psykiater og psykoterapeut.
Det legges vekt på kosthold og helsefremmende livsstil.

En dag i uken er fridag med mulighet for historiske og kulturelle opplevelser i et spennende område.

Unik klimaterapi. Solen stråler annerledes ved Livets sjø!

Helt siden oldtiden har Dødehavet, eller Saltsjøen, vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud danner et unikt ”naturlig helse-spa” og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden: Høyt barometertrykk, høy oksygenmetning, lav relativ luftfuktighet, stabil høy temperatur, unik ultrafiolett stråling fra solen, høy konsentrasjon av mineralsalter i vann og luft, svart Dødehavs-mud. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementer har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser. 

Klimaterapi ved Dødehavet er vist å påvirke kroppens immunsystem, mikrobiom og selve sykdomsprosessen. Behandlingen bidrar til å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter, og er uten risiko eller bivirkninger.

Unike klimatiske forhold ved Dødehavet

 

  • Stabilt høy temperatur hele året
  • Tørt, stabilt klima året rundt. Lav relativ luftfuktighet. 330 soldager, 45 mm regn i året
  • Høyt barometertrykk
  • Luften er oksygenrik og fri for forurensing og pollen. Den har høyt innhold av mineraler som brom og magnesium
  • Sollyset har redusert strålingsfare, med et unikt forhold mellom ultrafiolett stråling A og B. Solbehandlingen er uten risiko.
  • Sollyset er viktigste kilde for vitamin D
  • Dødehavet har jordas høyeste konsentrasjon av mineralsalter og svovel, som også finnes i de termomineralske kildene og i Dødehavsmudet

På jordas laveste punkt 420 meter under havnivå, i ørkenområdet ved Dødehavet, eksisterer et unikt mikroklima, velkjent gjennom flere tiårs vitenskapelig studier. Filtrert stråling fra sola med høy UVA/UVB ratio og høy konsentrasjon av mineralsalter i vannet, forklarer de gode behandlingsresultatene ved hud og muskel-skjelett sykdommer. Høyt barometertrykk med derav høy oksygen tetthet i luften, sammen med tørr og pollenfri luft, er viktig i behandlingen av lungesykdommer. Den stabile høye tempertauren hele året og en avslappende atmosfære i området, utgjør gunstige forhold for enhver rehabilitering.

Slike ekstreme klimatiske forhold finnes ikke andre steder på jorda. Dødehavsområdet er den ultimate destinasjon for utendørs rehabilitering og rask tilfriskning av pasienter med ulike kroniske lidelser. Gjennom internasjonalt samarbeid er det lagt til rette for rehabilitering av pasienter med sein- og langtidssymptomer etter Covid-19 infeksjon.

Dødehavstiftelsen valgte i 2003 Dødehavet som destinasjon for etablering av rehabiliteringstilbud for norske pasienter: For det første fordi det unike mikroklimaet ikke finnes noe annet sted i verden. For det andre på grunn av det omfattende vitenskapelige og kliniske arbeidet som gjennom 60 år har vært drevet med pasienter fra hele verden. Det foreligger betydelig dokumentasjon med publikasjoner i en rekke internasjonale tidsskrift.

«Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter og gi en behandling som er effektiv og uten bivirkninger»

sier overlege Jan Haslerud. Han er tidligere avdelingsoverlege ved Universitetssjukehuset i Stavanger og har vært med å bygge opp behandlingstilbudet ved Dødehavet.

Helsefremming og sykdomsforebygging

«Hold deg frisk!» – for deg uten sykdom og som har behov for rekreasjon og gode opplevelser.

Vi vet at forebyggende medisin og helsefremming er nøkkelen til bedret livskvalitet. Dødehavstiftelsen har skreddersydd et nytt 2 ukers tilbud ved Dødehavsklinikken, «Hold deg frisk!». Selv om vi innser behovet for livsstilsendring, er det vanskelig å ta fatt i det krevende arbeidet med å endre vaner og livsstil. Mange av oss er avhengig av et avbrekk fra den daglige rytmen og bevisstgjøring gjennom undervisning og veiledning, for å komme «på spor av et friskere liv».

«På spor av et friskere liv»

Håp og nye muligheter

Helsefremming er for deg uten spesiell sykdomsdiagnose. Det handler om å forebygge utvikling av sykdom. Preventive tiltak starter før symptomer og plager gjør seg gjeldende.

Livsstilssykdommer trenger lang tid for å utvikle seg. Når sykdommen er etablert, er det vanskelig å helbrede den. Samtidig er dette sykdommer som vi i høy grad kan forebygge eller forsinke gjennom å endre livsstil.

Den som ikke bruker tid på helsefremming, vil før eller siden måtte bruke tid på sykdom. Kronisk sykdom lar seg ikke behandle frisk og kanskje må en leve med livsbegrensninger og medisiner resten av livet.

Å endre livsstil er ikke enkelt. Utfordringen er ofte å komme i gang, endre gamle vaner som kanskje ikke lenger er hensiktsmessige.

Helsefremming med klimaterapi ved Dødehavet handler nettopp om å komme i gang med de nødvendige livsstilsendringer den enkelte trenger for å unngå sykdomsutvikling. Det handler om kartlegging av risikofaktorer og å tilpasse den enkeltes behov av helsefremmende endringer. Livsstyrking handler om kunnskapsformidling og bevisstgjøring av energilekkasjer og stress. Det handler om regelmessig fysisk aktivitetsprogram og næringsriktig kosthold. Det handler om undervisning og veiledning, de gode samtalene og fellesskapet i en gruppe hvor alle har det samme mål: holde seg frisk og unngå sykdom.

I det unike mikroklimaet på jordas laveste punkt er forholdene optimale for mobilisering av kroppens og sinnets indre legende krefter. Ved Dødehavet spiller vi på lag med natur, kropp og sinn, og hele tiden under profesjonell veiledning.

Det kan være behov for rekreasjon og hvile i en hektisk hverdag, ønske om profesjonell veiledning, helsebygging og livsstyrking. Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Vi trenger å ta grep med nye verktøy for å kunne håndtere dagliglivets utfordringer på en hensiktsmessig måte. Negativt stress over tid øker risiko for utvikling av fysisk og psykisk sykdom.

Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktivt tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake –  gjennom «sanse-kraft og tanke kraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsstyrking og livskvalitet. I det helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i – og for, livet.

Det handler om investering i helse – det handler om fremtiden!

Livsstilssykdommer er enhver sykdom som har sammenheng med hvordan en person lever. Disse sykdommene tilskrives dels at mennesker lever lengre i våre dager, og dels måten vi lever på, vår livsstil. Livsstilssykdommer og stressrelaterte sykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er hjerte-kar sykdom som hjerteinfarkt og angina, hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes mellitus, kronisk lungesykdom (KOLS), benskjørhet (osteoporose), depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids.